Het Sectoroverleg Sport en Sportief Bewegen heeft op 6 september 2022 vergaderd. De verslagen worden altijd openbaar online gezet.

Aanwezig:

 • Marc van den Tweel, NOC*NSF
 • Jan Dirk van der Zee, KNVB
 • Patrick Rijnbeek, NLActief / POS
 • Vincent Thijssen, VSBN
 • Niels Meijer, Cruijff Foundation / Maatschappelijke Organisaties in de Sport
 • Lodewijk Klootwijk, POS (secretaris)
 • Erik Lenselink, NOC*NSF (secretaris)

Opening

Marc van den Tweel zit deze vergadering voor en opent met de constatering dat in diverse processen de samenwerking in de sector vorm krijgt. In de uitvoering zijn we goed op weg om te werken vanuit de gezamenlijkheid van de sector. 

Verslag

Het verslag van de vorige keer wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

Website

Er wordt besloten dat POS een eenvoudige website voor het sectoroverleg zal laten maken. Communicatiemedewerkers van de deelnemers worden gevraagd om te zorgen voor de juiste vulling (startnotitie, agenda’s, stukken en verslagen) en de link vanuit ieders websites naar deze site. 

Werkgroep fiscaal

Op korte termijn komt de werkgroep fiscaal bijeen. opdracht aan de groep is om zich te focussen op fiscale vraagstukken voor de gehele sport, groter dan de individuele partijen. Hiermee brengt het sectoroverleg fiscale kennis vanuit de gehele sport samen.  

Strategie

NOC*NSF en POS hebben hun eigen strategische Sportagenda. VSBN heeft een drietal strategische prioriteiten benoemd. MOS is nog in gesprek en levert op korte termijn hun strategische perspectief aan. Geconstateerd wordt dat op hoofdlijnen de ambities en strategische hoofdlijnen sterk overeenkomen. Een aantal afspraken wordt gemaakt:

 • Het sectoroverleg gaat werken aan een artikel waarin de strategische inzet van het sectoroverleg wordt beschreven. Het uitgangspunt is de verschillende strategische agenda’s van partijen. De scope is de lange termijn (waar willen we over tien jaar staan) en de daartoe te zetten stappen op hoofdlijnen in de komende jaren. Lodewijk en Erik maken een voorstel hoe hier te komen. Het eindconcept van deze analyse wordt besproken in het volgende sectoroverleg. De missie is dat we als sector heel Nederland willen laten sporten en sportief bewegen. Specifieke aandacht is nodig voor die groepen die dat nu nog niet doen.
 • Marc nodigt de minister namens het sectoroverleg uit om hierover van gedachten te wisselen. De afspraak wordt op korte termijn gemaakt voor december.
 • Alleen NOC*NSF besteed ruime aandacht aan topsport (en wedstrijden, competities en evenementen) in haar strategische agenda. Het sectoroverleg stelt vast dat (de maatschappelijke betekenis van) topsport vanzelfsprekend een onderdeel is van de strategische inzet van de sector.
 • Er is gesproken over de betaalbaarheid van sport en de verschillende regimes waar de verschillende rechtspersonen die sport aanbieden mee te maken hebben. Het sectoroverleg is van mening dat sport en bewegen van goede kwaliteit voor iedereen in Nederland financieel toegankelijk zou moeten zijn. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor de inzet van het sectoroverleg richting overheden. Daarbij is de gezamenlijke opdracht om (financiële) voordelen te creëren voor alle sportaanbieders, ongeacht de rechtspersoon.

Samenstelling, rol en werkwijze van het sectoroverleg

Er wordt gesproken over de samenstelling van het sectoroverleg. Geconstateerd wordt dat het uitgangspunt dat koepels van sportaanbieders in het sectoroverleg zitten een goed uitgangspunt blijft. De huidige samenstelling past goed bij dit uitgangspunt. De dekking kan altijd beter en zou ook een streven moeten zijn van alle partijen in het sectoroverleg. 

Zoals al eerder afgesproken wordt de werking van het sectoroverleg later geëvalueerd. Het is nu nog veel te vroeg om wijzigingen door te voeren (als dit al nodig blijkt te zijn). Eerst een flinke periode in deze samenstelling aan de slag gaan.

Het voorzitterschap wordt gerouleerd vanaf de volgende vergadering.

Het is van belang om andere relevante stakeholders te (blijven) betrekken. Dit is een opdracht aan allen. Het sectoroverleg heeft een open stoel waar partijen ook gebruik van kunnen gaan maken. Andere partijen kunnen vanzelfsprekend ook plaatsnemen in (tijdelijke) werkgroepen. 

Een app groep wordt gemaakt om elkaar desgewenst snel te kunnen bereiken. 

Alle deelnemers van het sectoroverleg representeren het sectoroverleg (naast hun eigen organisatie en achterban) in alle overleggen / structuren waar zij actief zijn. Alle deelnemers hebben dan ook de opdracht om het gedachtengoed en de ambitie van het sectoroverleg op een gepaste manier uit te dragen. 

Sportakkoord 2

NOC*NSF en POS behoren tot de kerngroep die het Sportakkoord 2 gaan vormgeven. Hiermee zit de sector goed aan tafel. Het is aan POS en NOC*NSF om de rest van de sector goed te betrekken in de komende weken om voldoende draagvlak te hebben voor Sportakkoord 2 in de sector. Het sectoroverleg geeft aan dat het daarbij van belang is dat NOC*NSF en POS zelfbewust het overleg met de overheden voeren. Het is een akkoord van gelijkwaardige partijen (overheden en sector). Besluitvorming over onderschrijven van het akkoord moet dan ook plaatsvinden in de sector zelf en niet alleen bij de (rijks)overheid. 

Wet markt en overheid

Met betrekking tot de wet markt en overheid wordt geconstateerd dat de aanstaande wetswijziging van invloed is op de sportaanbieders in de sector. De gevolgen zijn anders voor sportondernemers en sportverenigingen. Dit betekent dat de partijen in het sectoroverleg andere standpunten in kunnen nemen en elkaar daarover informeren. Overigens is het fundamentele uitgangspunt dat sport betaalbaar moet zijn voor iedereen een goed uitgangspunt voor alle partijen in het sectoroverleg. 

Energiekosten

Op het gebied van de enorme stijging van de energiekosten werkt de sector goed samen in de richting van overheden, politiek en media. Het is een mooie constatering dat er sprake is van een sectorbrede inzet en aanpak.