Het Sectoroverleg Sport en Sportief Bewegen heeft op 27 juni 2023 vergaderd. De verslagen worden altijd openbaar online gezet.

Aanwezig:

 • Marc van den Tweel, NOC*NSF
 • Ronald Wouters, NLActief / POS
 • Vincent Thijssen, VSBN (voorzitter)
 • Niels Meijer, Cruijff Foundation / Maatschappelijke Organisaties in de Sport
 • Robert Jan Schumacher, KNLTB (open stoel)
 • Lodewijk Klootwijk, POS (secretaris)
 • Erik Lenselink, NOC*NSF (secretaris)

Afwezig

 • Jan Dirk van der Zee, KNVB
 • Haike Blaauw, POS

Opening

Vincent Thijssen zit deze vergadering voor.

 1. Voorstelrondje

Ronald Wouters en Robert Jan Schumacher (KNLTB) stellen zich voor

 1. Verslag vorige keer
 • Met de Brancheorganisatie Esports Nederland is contact geweest om hen verder te helpen; met name om hun meerwaarde lokaal voor jongeren in te zetten.
 • Sportkracht12 heeft niet meer laten weten hoe zij zich willen verhouden tot het sectoroverleg.
 • Eind dit jaar zal naar verwachting de rechtspersoon van de MOS worden opgericht.
 1. Verslag Fiscaal

Het sectoroverleg heeft kennisgenomen van het verslag van de werkgroep fiscaal. Goed dat deze groep er is. De eerste werkgroepbijeenkomst stond in het teken van kennismaken en het in kaart brengen van de mogelijkheden. Het sectoroverleg raadt de werkgroep aan om scherp te gaan kiezen waar de gezamenlijke energie op gericht gaat worden. Het moet in ieder geval gaan over onderwerpen die sectorbreed impact hebben.

 1. Opinieartikel even laten staan

NOC*NSF probeert het opinieartikel in Binnenlands Bestuur te krijgen. Voortgang hierover wordt gemeld in het volgende sectoroverleg.

 1. Bezoek minister

Op 6 september spreekt het sectoroverleg met de minister. Lodewijk neemt het initiatief om dit overleg voor te bereiden. Het gaat hierbij om de agenda (afstemmen met de ambtenaren van VWS) en de belangrijkste boodschappen die wij mee willen geven aan de minister voor de resterende periode van deze regering. De meeste ruimte zit nog in de samenwerking binnen VWS (GALA), met OCW (School en Omgeving, MDT) en met SZW (Armoede). Ook is het goed om steun uit te spreken voor haar beleid binnen sport. Sportwet lijkt ook logisch om te bespreken.

 1. Presentatie KNLTB

Robert Jan Schumacher geeft een presentatie over de ontwikkelingen bij de KNLTB. Tennis en padel bevinden zich zowel in het ondernemers- als verenigingsdomein. De KNLTB is dan ook een groot voorstander van goede, sectorbrede samenwerking.

 1. Werkprogramma

Het werkprogramma (en de voortgang) van het sectoroverleg wordt besproken. Er worden goed stappen gezet vanuit sectorbrede samenwerking en samenwerking met andere sectoren. Specifiek is er gesproken over twee onderdelen:

Public Affairs: gezamenlijk optrekken op het gebied van Public Affairs is en blijft een prioriteit. Waar mogelijk en impactvol is het van belang om een gezamenlijk geluid te laten horen. Dit neemt niet weg dat ook het specifieke geluid vanuit sectordelen specifieke aandacht verdient. Voorafgaande afstemming hierover is vanzelfsprekend wel van belang. De politieke werkgroep is het belangrijkste gremium om structureel als afstemmingsplek te gebruiken. De verwachtingen hierover lopen uiteen. Om die reden is het goed als het sectoroverleg zich kan vinden in de opdracht aan dit overleg. Marc zal hier een aanzet voor doen. Daarbij Is het goed om aandacht te hebben voor de korte en lange termijn en voor PA binnen het sportdomein en PA buiten het sportdomein. In de aanloop naar elk sportdebat wordt bekeken of het wenselijk is om een gezamenlijk position paper te maken.

Erik geeft een overview van de ontwikkelingen in het zorgdomein en de inspanningen vanuit de sector om hier zo goed mogelijk bij aan te sluiten en van te profiteren.

Vincent geeft aan dat bij de voortgang van de lokale akkoorden de rol van de lokale sportbedrijven moet worden toegevoegd.

 1. Topsport en evenementen

De brainstorm over de samenwerking rondom topsport en evenementen vanuit de sector wordt verplaatst naar volgende keer. Lodewijk neemt het initiatief om dit voor te bereiden en zal hiervoor de input van de KNVB en NOC*NSF vragen.

 1. Evaluatie sectoroverleg

In de startnotitie van het sectoroverleg is afgesproken om na 1 jaar en 2 jaar te evalueren. Het secretariaat maakt een voorstel om in het najaar een quick scan te doen. Dit voorstel wordt tijdens het volgende sectoroverleg besproken. De evaluatie is bedoeld om objectief op te halen wat de betekenis van het sectoroverleg is en welke aanbevelingen er zijn voor de komende, middellange termijn periode. Een onafhankelijke externe met goed zicht op de sector wordt gevraagd om deze evaluatie te doen op basis van documentanalyse en +/- 15 interviews.