Het Sectoroverleg Sport en Sportief Bewegen heeft op 20 maart 2023 vergaderd. De verslagen worden altijd openbaar online gezet.

Aanwezig:
• Marc van den Tweel, NOC*NSF
• Jan Dirk van der Zee, KNVB
• Patrick Rijnbeek, NLActief / POS
• Vincent Thijssen, VSBN
• Niels Meijer, Cruijff Foundation / Maatschappelijke Organisaties in de Sport
• Willem Noordzij, Brancheorganisatie Esports Nederland
• Tjienta van Pelt, Sportkracht12
• Lodewijk Klootwijk, POS (secretaris)
• Erik Lenselink, NOC*NSF (secretaris)

Opening
Niels Meijer zit deze vergadering voor.

1. Bezoek Brancheorganisatie Esports Nederland (BEN)
BEN is een jonge brancheorganisatie voor Esports in Nederland. Na een toelichting door Willem Noordzij is gesproken over de wijze waarop Esports een rol speelt en kan spelen in de missie van de sector. Er zijn met name kansen op het gebied van het betrekken en activeren van jongeren. BEN treedt in overleg met Erik Lenselink om de goede lokale voorbeelden te gaan verspreiden in de richting van gemeenten met het oog op de vorming van lokale sportakkoorden II.

2. Bezoek Sportkracht12
Tjienta van Pelt geeft een presentatie over Sportkracht12, haar leden (12 Provinciale sportorganisaties) en hun impact. Geconstateerd wordt dat Sportkracht12 en haar leden een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van sportbeleid in de regio en lokaal. Het is van belang om Sportkracht12 waar mogelijk en nuttig te betrekken bij beleidsuitvoering en -ontwikkeling. Op diverse plekken gebeurt dit al.

3. Verslag vorige overleg
Het verslag van de vorige vergadering wordt vastgesteld met de volgende aandachtspunten:
– De organisatie van Public Affairs wordt verderop in de vergadering besproken.
– De werkgroep fiscaal is helaas nog niet bijeen gekomen. Het overleg hecht er wel waarde aan dat dit op korte termijn gebeurt. Erik zal hier aandacht voor vragen.

4. Strategisch plan MOS
De Maatschappelijke Organisaties in de Sport (MOS) hebben flinke stappen gezet in de verdere organisatie van de MOS. Niels licht dit toe. Er is een uitgewerkt Mission Statement. Dit jaar wordt toegewerkt naar de oprichting van een rechtspersoon. De prioriteit van MOS ligt bij Public Affairs (de stem van mensen in kwetsbare posities). Het sectoroverleg geeft Niels onder meer de volgende aandachtspunten mee:
– Mooi dat de MOS deze stappen heeft gezet. Het draagt bij aan de vermindering van de versnippering in de sector.
– Omschrijf nog preciezer waar de grens van MOS ligt. Welke type organisaties passen in het domein van MOS en welke niet?
– Creëer geen tegenstelling met de rest van de sport maar omarm het totaal. Samen moeten we voor iedereen bereikbare sport organiseren.
– Geef aan hoe de MOS verder operationeel wordt ingevuld (budgetten, capaciteit, werkzaamheden).

5. Opinieartikel eindconcept
Het nieuwe opinieartikel wordt besproken. Daarbij de volgende opmerkingen:
– Wellicht wijs om iets meer de nadruk op bewegen te leggen
– Daag wethouders (in 1 gemeente) uit om ook onderling beter samen te werken, net als de partijen in het sectoroverleg.
– Zorg dat de voorbeelden ook goed passen bij de uitdagingen van wethouders en bij de onderwerpen binnen het Gezond een Actief Leven Akkoord.

Het artikel wordt aangepast en daarna wordt gestreefd naar plaatsen in Binnenlands Bestuur. Hierbij wordt gekeken of dit samen met een wethouder van een grote gemeente kan. In de toekomst kunnen vergelijkbare artikelen worden gemaakt voor andere doelgroepen zoals huisartsen, schooldirecteuren enz.

6. Bezoek minister
Deze wordt gepland.

7. Werkplan sectoroverleg 2023
Het overleg kan zich vinden in de thema’s die worden benoemd in het werkplan. Men heeft wel behoefte om wat exacter te weten welke beoogde resultaten er zijn voor 2023 en hoe de organisatie van activiteiten plaatsvindt waarbij er geen dubbele structuren moeten gaan ontstaan. Maak vooral gebruik maken van bestaande structuren. Voor het volgende sectoroverleg werkt het secretariaat het werkplan specifieker uit en zal ook rapporteren over de voortgang. Een belangrijk aandachtpunt is daarbij dat duidelijk wordt aangegeven waarom dit de prioritaire, sectorbrede thema’s zijn.


8. Communicatie vanuit sector(overleg)
Naar aanleiding van de visualisatie van het sectoroverleg wordt gediscussieerd over de werkvorm van de PA-functie van het sectoroverleg. Deze moet effectief en efficiënt zijn en er moet worden voorkomen dat de zoveelste extra overlegstructuur wordt opgetuigd die vertragend werkt. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het sectoroverleg gezamenlijkheid uitstraalt en dat de partijen ieder goed vertegenwoordigd zijn in de op te zetten structuur. Erik en Lodewijk wordt gevraagd een passende opzet voor te stellen.

9. Wat verder ter tafel komt
De volgende punten worden besproken:
– Patrick Rijnbeek gaat NLActief en daarmee POS verlaten. Ronald Wouters sluit vanaf de volgende keer aan bij het sectoroverleg vanuit NLActief/POS. Patrick wordt bedankt voor zijn belangrijke rol in de afgelopen jaren.
– Jan Dirk brengt in dat (commerciële) topsport en evenementen niet of nauwelijks de revue passeert in het sectoroverleg terwijl dit toch een zeer belangrijk onderdeel van de sector is. Goed om te kijken hoe we dit sterker kunnen agenderen.
– Niels brengt in dat de Koningsspelen vanaf 2025 waarschijnlijk twee weken gaan duren. Dit biedt kansen voor sectorbrede samenwerking.