Het Sectoroverleg Sport en Sportief Bewegen heeft op 9 mei 2022 vergaderd. De verslagen worden altijd openbaar online gezet.

Aanwezig:

 • Marc van den Tweel, NOC*NSF
 • Patrick Rijnbeek, POS
 • Niels Meyer, Maatschappelijk Organisaties in de Sport, i.o.
 • Vincent Thijssen, VSBN
 • Jan Dirk van der Zee, KNVB
 • Lodewijk Klootwijk, POS
 • Erik Lenselink, NOC*NSF (secretaris)

De volgende punten zijn besproken:

 • Het sectoroverleg Sport en Sportief Bewegen is een overleg van koepels van organisaties die sport organiseren (in de breedste zin). Dit betekent dat (koepels van) ondersteuningsorganisaties vanuit sport en / of (sportgerelateerde) overheden en aanpalend buiten de scope van het overleg vallen. Het overleg heeft een open en transparant karakter met een open stoelbeleid.

 • De kern van het overleg is gericht om in de praktijk samen aan de slag te gaan met sectorbrede thema’s en activiteiten. Hiervoor is een niet-geïnstitutionaliseerd overleg (voor nu) voldoende. Werkende weg kan het mogelijk zijn dat dit beeld wijzigt. Voor nu is kordaat gezamenlijk optreden het devies. Onderlinge verschillen van inzicht zijn vanzelfsprekend mogelijk en worden gerespecteerd.

 • De insteek is dat gezamenlijk ook de stem van de sport wordt uitgedragen in de richting van samenwerkingspartners waaronder politiek en overheden. Hierover vindt doorlopend afstemming plaats en is het belangrijk om te komen tot een gezamenlijke visie.

 • De Sportagenda van NOC*NSF is een uitstekend initiatief waar ook de andere partners zich goed in kunnen vinden. De overige partners stellen voor zichzelf in de komende periode een agenda op vanuit hun specifieke aandachtsgebieden. In het najaar worden de agenda’s naast elkaar gelegd en worden hieruit de belangrijkste prioriteiten gehaald die de agenda voor het sectoroverleg vormen.

 • Met betrekking tot een aantal fiscale uitdagingen lijkt het wijs om een gezamenlijk inventarisatie te maken. Hiertoe wordt een tijdelijke werkgroep opgericht waarin partijen gezamenlijk kijken naar deze uitdagingen. Naast de naar verwachting nuttige kennisdeling wordt aan de werkgroep gevraagd in welke mate gezamenlijk optrekken op dit punt in de toekomst effectief zou kunnen zijn.

 • Als schot voor de boeg ziet het sectoroverleg sport- en bewegingsstimulering, de economische waarde van sport en Human Capital als prioritaire thema’s voor het sectoroverleg.

 • Ten aanzien van Public Affairs wordt afgesproken dat hierin ook zo veel als mogelijk samen wordt opgetrokken. Vanuit het Public Affairs team van NOC*NSF wordt hiervoor vanaf heden het initiatief genomen zoals dit ook al (op onderwerpen) hiervoor is gebeurd bijvoorbeeld door bij partijen actief gezamenlijke punten voor het wetgevingsoverleg op te halen. Deelnemers kunnen ook zelf het initiatief nemen.